+48 22 896 09 86 biuro@accent-tlumaczenia.pl

 

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń ACCENT CENTRUM LINGWISTYCZNE z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Chłodna 22 a lok. 12 (ACCENT)

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez ACCENT w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych jak również innych usług związanych z tłumaczeniami takich jak przykładowo: poświadczenia, redakcja, korekta, weryfikacja, lokalizacja, skład tekstu.
 2. W przypadku zawarcia odrębnej umowy o współpracy między Klientem i ACCENT postanowienia takiej umowy mają znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszego Regulaminu.
 3. ACCENT świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz dobrymi praktykami przyjętymi w branży tłumaczeniowej.

§ 2 Zasady składania zamówień

 1. ACCENT przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W przypadku otrzymania zlecenia/zapytania po godz. 17.00 dnia roboczego lub w dniach ustawowo wolnych od pracy realizacja zlecenia nastąpi kolejnego dnia roboczego.
 2. ACCENT wykonuje zlecenie na podstawie wypełnionego formularza zlecenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego. Formularze zleceń znajdują się na stronie internetowej biura ACCENT (accent-tlumaczenia.pl) lub mogą być przesłane na życzenie Zleceniodawcy drogą mailową. Formularz zamówienia należy złożyć osobiście w siedzibie biura ACCENT, przesłać na adres pocztowy: ACCENT Centrum Lingwistyczne, ul. Chłodna 22 a lok. 12, 00-891 Warszawa lub drogą elektroniczną w formie podpisanego skanu na adres: biuro@accent-tlumaczenia.pl. Biuro ACCENT zastrzega sobie prawo do otrzymania powyższego zamówienia w oryginale.
 3. Zleceniodawca i ACCENT ustalają drogą elektroniczną przy każdym zamówieniu zakres i termin realizacji danego zamówienia. Każde złożone zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony biura ACCENT przyjęcia zlecenia do realizacji jak również potwierdzenia zlecenia ze strony Zleceniodawcy wraz z przedstawionymi warunkami danego zlecenia, chyba że ACCENT i Zleceniodawca zawarli umowę o stałej współpracy, na mocy której uzgodniono inne zasady składania zamówień. Potwierdzając zlecenie Zleceniodawca wyraża akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 4. ACCENT ma prawo zmienić warunki dotyczące realizacji zlecenia opisane w niniejszym Regulaminie w drodze negocjacji ze Zleceniodawcą.
 5. Materiały, do których Zleceniodawca nie posiada pełni praw autorskich, zgody na wykorzystywanie oryginału oraz zawierające treści o charakterze bezprawnym nie mogą być przekazywane do ACCENT.

ACCENT może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. ACCENT nie odpowiada za szkody, jakie Zamawiający poniesie z powodu nie przyjęcia zamówienia.

§ 3 Realizacja zamówienia

I. Szczegółowe warunki tłumaczeń pisemnych

 1. Rozliczenia tłumaczeń pisemnych (wykonywanych w programach edytowalnych takich jak: WORD, EXCEL) następują na podstawie ilości stron obliczeniowych. Strona obliczeniowa tłumaczenia obejmuje 1600 znaków, w przypadku tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków (wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości), w przypadku tłumaczenia poświadczonego (w tym spacji, znaków interpunkcyjnych). Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków końcowego tłumaczenia w języku docelowym.
 2. Minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi jedna strona obliczeniowa.
 3. Tłumaczenia pisemne wykonywane są w następujących trybach: a) tryb zwykły – minimum trzy dni robocze oraz do sześciu stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie, b) tryb przyspieszony – do ośmiu stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie, c) tryb ekspresowy – powyżej dziewięciu stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie.
 4. W przypadku tłumaczeń prezentacji (w programach takich jak MS PowerPoint) jednostkę rozliczeniową stanowi jeden slajd prezentacji.
 5. W przypadku sposobu przygotowania tłumaczenia poświadczonego obowiązują przepisy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 6. ACCENT archiwizuje tłumaczenia pisemne przez okres 6 miesięcy. Na życzenie klienta tłumaczone dokumenty mogą być usunięte z bazy biura bezpośrednio po wykonaniu zlecenia.
 7. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i przekazania tłumaczenia, a także sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
 8. Tłumaczenie realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia lub tłumaczenie z dnia na dzień, uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie ekspresowym.
 9. Tłumaczenia pisemne przekazywane są drogą mailową na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy lub w inny sposób uzgodniony przez strony w momencie zlecenia. Tłumaczenia poświadczone są do odbioru w uzgodnionym przez strony terminie w biurze ACCENT w Warszawie przy ul. Chłodnej 22 a lok. 12 w godzinach urzędowania biura. W przypadku dostawy gotowych tłumaczeń w formie elektronicznej, pocztą lub kurierem, ACCENT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zakłóceń telekomunikacyjnych lub za czas dojazdu kuriera
 10. Tłumaczenia wykonywane przez ACCENT wykonywane są z najwyższą starannością przez tłumaczy specjalizujących się w danej branży. Opracowanie tekstu do publikacji lub obróbka graficzna dokumentów nie wchodzą w zakres zwykłego tłumaczenia i stanowią odrębne usługi ACCENT.
 11. W przypadku rezygnacji z zamówionego tłumaczenia pisemnego w trakcie jego wykonywania Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszt faktycznie wykonanej do chwili rezygnacji pracy oraz inne uzasadnione koszty.

II. Szczegółowe warunki tłumaczeń ustnych

 1. Czas pracy tłumacza jest liczony od określonej w zamówieniu godziny, na którą tłumacz został zamówiony, do chwili jego zwolnienia przez klienta.
 2. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest blok obejmujący 4 godziny zegarowe. Każdy rozpoczęty blok rozliczeniowy (lub każda rozpoczęta godzina w przypadku tłumaczeń dłuższych niż 8 godzin) liczony jest jako całość.
 3. Stawka za dziewiątą i dziesiątą godzinę tłumaczenia w danym dniu wynosi 150% ustalonej przez strony stawki godzinowej, a stawka za jedenastą i dwunastą godzinę tłumaczenia w danym dniu wynosi 200% ustalonej przez strony stawki godzinowej. W przypadku pracy w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych stawka powiększona jest o 100%.
 4. W przypadku, gdy rzeczywisty czas pracy tłumacza wykracza poza liczbę godzin wyszczególnioną w Zamówieniu, czas pracy tłumacza jest liczony od chwili stawienia się tłumacza do dyspozycji Zleceniodawcy do momentu zakończenia pracy tłumacza.
 5. Zleceniodawca informuje ACCENT o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o tematyce specjalistycznej Zleceniodawca przekazuje materiały w celu przygotowania tłumacza tłumaczenia najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia.
 6. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarczy program konferencji, w miarę możliwości, listę uczestników i teksty wygłaszanych przemówień czy referatów.
 7. W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę tłumaczenia ustnego:
 8. o ustalonym czasie trwania do 2 dni w terminie krótszym niż 2 dni robocze,
 9. o ustalonym czasie trwania od 3 do 5 dni w terminie krótszym niż 3 dni robocze,
 10. o ustalonym czasie trwania powyżej 5 dni w terminie krótszym niż 7 dni robocze przed jego rozpoczęciem, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 30% wartości zlecenia, niemniej jednak niż za jeden blok rozliczeniowy. W przypadku odwołania zamówienia w dniu realizacji zlecenia, Zleceniodawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% wartości zlecenia, niemniej jednak niż za jeden blok rozliczeniowy.
 11. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Zleceniodawca ponosi dodatkowo koszty podróży tłumacza do wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca, a także koszty jego zakwaterowania i wyżywienia.
 12. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) niezbędne jest zamówienie dwóch tłumaczy pracujących na zmianę.

Tłumacz ma prawo odmówić wykonywania przekładu w przypadku niesprawnej aparatury.

III. Inne warunki realizacji zamówień

Wszelkie wytyczne oraz instrukcje (takie jak np. wskazówki dotyczące uwzględnienia w tłumaczeniu konkretnego specyficznego słownictwa stosowanego w ramach danej jednostki, nazw własnych, itp.) Zleceniodawca przekaże na piśmie lub w formie elektronicznej ACCENT w momencie zamówienia tłumaczenia.

§ 4 Płatności

 1. Płatności za tłumaczenia obliczane są na podstawie cennika ACCENT, uzgodnionej ceny ze Zleceniodawcą lub na podstawie umowy ramowej zawartej między Zleceniodawcą a ACCENT.
 2. Płatność za usługi następuje na podstawie faktury PROFORMA wystawionej przez ACCENT w momencie zamówienia usługi. Płatność może nastąpić w dwóch ratach: 50% wartości usługi zgodnie z przedstawioną ofertą lub przewidywanym kosztem w momencie zamówienia usługi, natomiast pozostała część w dniu przekazania gotowej usługi lub rozpoczęcia tłumaczenia ustnego przed przekazaniem tłumaczenia lub rozpoczęciem tłumaczenia ustnego. Po dokonaniu zapłaty ACCENT wystawia na rzecz Zleceniodawcy fakturę VAT.
 3. Zleceniodawca upoważnia ACCENT do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i dostarczenia jej w formie elektronicznej na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy.
 4. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością ACCENT do chwili dokonania przez Zleceniodawcę całkowitej płatności. Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia Zleceniodawca nabywa bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności.
 5. Korzystanie z tłumaczenia – niezależnie od sposobu – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń.
 6. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Zleceniodawcy za wykonane usługi będzie wymagało od ACCENT zaangażowania firm prawniczych, windykacyjnych lub innych, Zleceniodawca zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy.
 7. W przypadku przekroczenia terminu płatności ACCENT ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 5 Reklamacje

 1. Uzasadnione reklamacje będą usuwane przez ACCENT nieodpłatnie w terminie uzgodnionym przez strony, o ile zostaną zgłoszone w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania tłumaczenia Zleceniodawcy. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej z wyszczególnieniem wad i błędów tłumaczenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po ww. terminie będą usuwane przez ACCENT odpłatnie w cenie 50% stawki za dany rodzaj tłumaczenia.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie, czy też wykorzystanie przez Zleceniodawcę tłumaczenia dostarczonego przez ACCENT oznacza uznanie tłumaczenia przez Zleceniodawcę za wolne od wad.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.
 5. Całkowita odpowiedzialność materialna ACCENT za wszelkie ewentualne szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za dane tłumaczenie.
 6. Odpowiedzialność materialna nie obejmuje uchybień, jakie mogą zaistnieć w tłumaczeniach wykonywanych w trybach ekspresowych. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. ACCENT zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia zgłoszonych uchybień tłumaczenia wykonanego w trybie ekspresowym.
 7. ACCENT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku okoliczności, na które ACCENT nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

Reklamacje będą rozpatrywane przez ACCENT wyłącznie po uregulowaniu pełnej należności przez Zleceniodawcę.

§ 6 Poufność

 1. ACCENT zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich otrzymanych od klienta dokumentów i materiałów z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (takich jak artykuły prasowe, treści w Internecie itp.).
 2. Zobowiązanie o poufności obowiązuje również pracowników, współpracowników, partnerów handlowych, świadczących dla ACCENT usługi, związanych z wykonywaniem tłumaczeń. W myśl powyższego ww. osoby podpisują zobowiązanie do zachowania poufności przetwarzanych czy otrzymanych od klientów dokumentów lub informacji.
 3. ACCENT może podpisać na życzenie Zleceniodawcy dodatkowy dokument zawierający zobowiązanie do zachowania poufności.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zleceniodawcy korzystający z usług ACCENT zobowiązują się, że przez okres 12 miesięcy od daty ostatnio zrealizowanego tłumaczenia pisemnego lub ustnego nie będą nawiązywać kontaktów handlowych z tłumaczami współpracującymi z ACCENT w celu składania im propozycji wykonania tłumaczenia z pominięciem pośrednictwa ACCENT.
 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ACCENT oraz niniejszy regulamin nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Miejscem zawarcia i wykonania umowy między stronami jest siedziba ACCENT.
 4. Wszelkie spory między stronami dotyczące wad w wykonanych przez ACCENT usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby ACCENT.
 5. W sporach między ACCENT a Zleceniodawcą stosuje się prawo polskie.
 6. ACCENT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną przesłane na adres Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane jako akceptacja nowego regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) lub inne stosowne przepisy prawne.